تماس با ما


صاحب امتیاز : محمد باقر صلواتی زاده


تماس با ما

(021)-9130 6963


آدرس:اردبیل، شهرستان : اردبیل، بخش : مرکزی، شهر: اردبیل، محله: معجز، خیابان شهید ابراهیم زارع گلمغانی، بن بست (شهیدآسیابانی)، پلاک: 0.0، طبقه: همکف،

تماس با ما
تماس با ما

(021)-9130 6963